ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ/CASE

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ:1011ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢ

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢ ᠾᠸ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ