Жишээ/CASE

Тусгай мэргэжил нь бидний бүтээл нэг бүрийг улам шилдэг болгодог

VR бүрэн үзэмж — эрвин ингээст зон хидтүний гураван баяны малжлын талбайн 3D зохиомол дэлгэн үзүүлээгийн танхим

үзсэн удаа:654удаа

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар