Тухайлсан ажлын систэм

Тухайлсан ажлын систем
засгийн явдлын мэдээ зангицлалтийн бүтээн байгуулалт
Монгол үг хэл үсэг бичигийн мэдээ зангицлалтийн бүтээн байгуулалт
Олон зуучт

Сурган хүмүүжил заан сургалтын мэдээ зангицлалтийн бүтээн байгуулалт

Засгийн явдлын мэдээ зангицлалтийн бүтээн байгуулалт

Монгол үг хэл үсэг бичигийн мэдээ зангицлалтын бүтээн байгуулалт

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар