Оюунч хуул хэрэгжүүлт

“Гурван дүрэм”-ийн хамаа бөхий ажлын гол арга зам ба арга барил
Дүрэм тогтоолыг нэгдмэлжүүлэх , ажлыг баримжаажуулах , шийдвэрлэлтийг явцажуулх, Чухал цэгийн эзэмшилтийг биелүүлнэ.
Хэрэг шийдвэрлэх чанар чансаа ба хуули хэрэгжүүлэх хир төвшнийг дээшлүүлнэ.
Засаг захиргааны хуули хэрэгжүүлэлтийн ил тод , хуули ёсны бөгөөд дүрэмжсэн , бүтэмжтэй хяналт тавихыг ахиулна.

Оюунч хуул хэрэгжүүлт

Дөхөм дөт хуули хэрэгжүүлэх

Хуули хэрэгжүүлэгч гар утсаар гэрэг шийдвэрлэх , өдөр додмын байцаалтаа тэмдэглх , тусгай үүрэг гүйцэтгэх , хуули хэрэгжүүлэх бичиг материал таглан мэдүүлэх, жураг сүүдэр дуу шингээлт зэрэг олон хэлбэрийн агуулгыг нийтлэх , биеийн үнэмлэлийн ялган таних , эзэгнэлтийн үнэмлэлийн ширвэлт , уншин бичиглэх зэрэг оюунчилсан чадамж нь хуули хэрэгжүүлэгчид дөгөм үзүүлсэн бөгөөд ажлын ашигламжийг дээшлүүлнэ .

Бөх талаар эзэмших

Удирдлагаас бөх талаар тухайн цагт нь хуули зөрчсөн ажиллаагийн байцаан шийтгэх ахцыг эзэмшиж , хэрэг очирт даруйхан хуулийн шийдвэр гаргах , тусгай байцаах үүрэг буулгаж , эл зүйлийн засаг захиргааны хуули хэрэгжүүлэлтийн төвлөрлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Тухайн цагт нь хяналт тавих

Хяналт тавигчаас орон тойраг салаа мөчрөөр очиж бөх хэрэг очирт тухайн цагт нь хяналт тавиж , хуули хэрэгжүүлэгчид онцгой байдлыг сэрэмжлүүлэх , дансанд оруулсан данс эвхмэлийг үнэлэн байцаахаар дамжин хуули хэрэгжүүлэх явцыг дүрэмжүүлэн , бүтэмжтэй хяналт тавихыг биелүүлнэ.

Оюунч шалгаруулалт

Хянан шалгаруулах салааны ажилтнаас тус тавцанд хянан шалгаруулалтын төлөвлөгөө тогтоож , санал тусгалын байдлаар шалгаруулалтын чухал үндэслэл болгохоор дамжин хянан шалгаруулах салаа мөчрийн ажлын үр бүтэмжийг иххэн дээшлүүлж , хянан хамааралтыг чангатган , засгийн явдлыг ил болгох үр бүтэмжид хүргэнэ.

Шийдвэрт задлалт

Хамаарагчаас том дайтын задлалтаар дамжин бүртгэн гаргасан хуули хэрэгжүүлэх гол цогц болон хуули хэрэгжүүлсэн байдал , хуули хэрэгжүүлэгч жич хэрэг шийдвэрлэсэн байдал , өдөр додмын байцаалт , засаг захиргааны дахин зөвлөсөн байдал, хянан сэрэмжлүүлсэн байдал зэргийн бүртгэлийг шууд үзэж дийлдгээс, хамаарагчийн хандлагат чанартай сайжруулах ба бүтэмжтэй арга бодлого тогтоохыг ахиулна.

олон нийтийн үйлчилгээ

Олон нийт , тавцанд нийтлэсэн хуули хэрэгжүүлэх зангийг үзэх ба илчлэн заалдаж болно. Ажилтат тус системээр дамжиж дахин зөвлөх , гэрчилэлт сонсох , тоочин тодорхойлохыг эрмэлзэж, хэрэг учрын нарийн байдлыг оёлгаж болно , олон төмэнд туслан дэмжих арга замыг хангаж, ард иргэн , хуулийн эрхтэн болон бусад зохион байгуулалтын хуули ёсны эрх ашгийг хамгаална.

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар