Онцлог

Оюунч хамааралт
Оюунч заан сургалт
Оюунч амьдрал

Танилцуулга

Орхон монгол хятад хос хэлний оюунч сургуулийн хүрээний тавцан нь багш, суругч,гэрийн ахмад жич сургаан хүмүүжлийн ажилтанд хандуулсан, нээлтэт, өргөтгөлт, үрнэлжлэхүйц үйлчилгээ хангадаг оюунч сургуулийн ерөнхийлсөн үйлчилнээний тавцан болно. Тэр нь《нэгдмэл тавцнаар суурь болгож, оюунч сжгаан хөмүүжил, оюжнч хамааралт жич багшийн хөгжилтөөр хөдөлгүүр болгож, батлаатай амар төвшин сургуулийн хүрээ, эе зохицолт гэр сургуули, давуулаг хөгжилтөөр хөтлөмз болгож 》, багш, суругч,сургуулийн давуулгийн тэнцүүртэй хөгжилтийг ахиулсан,《аюугүй, тогтвортой, энээрх арвилсан оюунч сунч сургуулийн амь ахуйн систэм》-ийн байгуулна.

Монгол хятад суурь тавцан

《Ерөнхийлсөн хэрэглээний хамааралт, нэгдмэл сураг зангийн сураг зангийн албан сүлжээ, нэгдмэл биеийн гэрчлэл, нэгдмэл шийдвэрт бодлогын хамаааралт, нэгдмэл дайта төв》зэрэг агуулгаар нарийн толорхой төлөвлөгөө өрнүүлж, сургуулийн хүрээний өндөр ашигламжит хамааралт, шинжлэх ухаанч шийдвэр, оюунч үйлчилгээнпд суурь тавиж, сургуулийн хүрээний зангичилсэн, оюунчилсэн, шинжлэх ухаанчилагсэн хөгжилтийг хангав.

Оюунч заан сургаалт

Монгол хятад хос хэлний оюунч сургуулийн хүрээний тавцан нь сургуулийн хүрээний өдөр додмын заан сургах ажлын хэрэгцээ шаардлагад хандуулан мэдлэгийн цэг болон сэдвийн хөмрөгт суурилсан оюунч туслах систэм үүдэн гаргаж, хэрэглэгчид нэн дөгөм нэн бүрэн түгүлдэр үйлчлээг хангах болнө. Том дайтын цаг үед, сурган хөмүүжлийн дайтын задлалт нь улам гүнзгийрч, үүлэнцэр үйлчлээд суурилсан PC жич гар утсын ерөнхийлсөн төслөөр дамжин багш суругч нэг бүрд хандлагат чанартай ба өвөрмөц чанартай үйлчилгээ ханганж, Хүмүүн болгон цаг ямагт суралцаж, хир бүтэмжээ дээшлүүлэхийг биелүүлэв.

Оюунч хамааралт

Оюунч хамааралт нь сургуулийн эл эрх тушаалта хэлтэс, хамааралтын давхарга, сургуулийн хүрээний амар төвшний ажил, сургуулийн ажил сурлагын тохируулалт зэрэг чадамжтай, сургуулийн эдийн явдлын системтэй холбогдож, хоолон гэрийн хамааралт ба өдөр додмын хамааралттай нийлэлцэж , аюуулгүй, өндөр ашигламжтай бүрэн цогцчлэсэн сүлжээн тавцныг бүрэлдүүлэн, ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлж, албан бичгийг компиутерчлах, бичиг материлын цахимжуулах, ажлын хамжилцааг нягтруулахыг биелүүлэн, сургуулийн хамааралтын хир төвшнийг дээшлүүлж, дотоодын сураг зангийн солилцоог ахиулна.

Оюунч гэр сургуули

Оюунч гэр сургуули бол гэрийн ахмад , багш , хамаарагчийн бөх талын харилцааны тавцан болно. Мэдэгдэл , шалгалтын хир бүтэмж , цаг доор нь чимээ нэвтрэлцэх зэрэг үндсэн чадамжаас гадна бас , шинэ сурагсид нэр мэдүүлэх, шилжмэл албалаа, өдөр додмын ажлын ирц бүртгэл , зочны хамааралт зэрэг онцгой чадамжтай .

Оюунч монгол хятад хос хэлний шалгалтын систем

Оюунч монгол хятад хос хэлний шалгалт гаргах чадамжийг хангаж , шалгалт гаргах яс чанарыг дээшлүүлж, сэдвийн мэдлэгийн цэг, хүчрц , заан сургалтын шаардлага , хувь зэрэг агуулгыг өөртөө тогтоож болох бөгөөд мөн сэдвийн сан ба шалгалтын сэдвийн хэлбэрийг тогтоож болно. шалгалт үзэх систем нь сургуулийн өдөр додмын монгол хятад хос хэлний дасгал ба шалгалтын тоо баримтыг ялган таних , цуглуулах , задлах чадамжтай.

Оюунч үүдэн хамааралт

Сургуулийн сурагчид“сургуулийн карт ” хэрэглэж дайт төв үйлчлүүрт орж гарна. “үүдэн хамааралт ”ба “видео хяналт ”нь сургуулийн дайт төв үйлчлүүрээр дамжин , цаг ямагт дүрс шингээх ба карт уншиж сураг занги холбохыг биелүүлж , амар тайван сургуулийн хүрээг цогцлохыг бүх талаар дэмжинэ.

Ухаалаг дэлгэц

Ухаалаг дэлгэц бол оюунч сургуулийн хүрээний бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг хамаг шууд дэлгэн үзүүлэх цонх байж , ангийн сураг занги , хичээлийн сураг занги , ангийн хөдөлгөөний сураг занги жич сургуулийн мэдэгдэл зэргийг үзүүлэх чадамжтай. Мэдээ зангижлалтын шинэ эрин цагт, хамаг шинэ заан сургалтын ойлгогдохуунтай уялдуулан, нэгэн тоочлалтын орон зайг байгуулж, сургуулийн хүрээний цаг ба орон зайн хэмжлийг өргөтгөхөөр дамжин , сургуулийн хүрээний ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэн , заан сургалтын явцыг бүх талаар мэдээ зангижуулан , хамааралтын хир хэмжээ ба бүтэмжийг дээшлүүлэх зорилгод хүрнэ.

Оюунч бодсын холбоо

Бодсын холбоо нь сургуулийн хүрээний эх баялгийн бүтэмжтэй хуваарилалт ба ашиглалтыг биелүүлнэ. жишээлбэл эх сурвалжийн нэгдүүлэх ба хуваалцах , хүмүүн төрхөс ялган таних , ном бичгийн хамааралт , суригуулын карт , сургуулийн дотоодын эл зүйлийн сураг зангийн системийн эмхлэх зэрэг , үүнээр сургуулийн хүрээний “оюунчилсэн” үйлчилгээ ба хамааралтыг биелүүлнэ .

Шийдвэрт задлалт

Нэгдэлтэй дайт хөмрөгийн тавцангийн суурин дээр , үсэг жураг илтгэлийн хэлбэрээр олон хараасаас сургуулийн ерөнхийлсөн сураг зангийг нэн гүнзгий харуулж, ашигламж өндөр, оновчтой, нээлттэй, дөгөм төд ерөнхийлсөн сургуулийн байдлын тавцныг хангахын хамт сургуулийн эл удирдлагад шийдвэр гаргахад тусламж хангана.

Орхон оюунч сургуулийн хүрээний системийн хир хэмийн гэрч

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар